Vai trò của kiểm toán nhà nước đối với lập dự toán ngân sách nhà nước: Kinh nghiệm thế giới và bài học cho Việt Nam

KT&PT, số 196 (II) tháng 10 năm 2013, tr. 3-8
Tóm tắt: Lập dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) là quá trình phân tích, đánh giá, cân đối giữa khả năng và nhu cầu các nguồn tài chính của nhà nước để từ đó xác lập các chỉ tiêu thu, chi ngân sách hàng năm một cách đúng đắn, có căn cứ khoa học và thực tiễn, đồng thời xác lập các biện pháp nhằm tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra. Kinh nghiệm kiểm toán trên thế giới cho thấy Kiểm toán nhà nước (KTNN) có ảnh hưởng lớn tới quá trình lập dự toán ngân sách nhà nước bằng cách cung cấp thông tin, tư vấn cho các cơ quan có nhiệm vụ lập, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán NSNN hàng năm. Ở nước ta, vai trò của KTNN ảnh hưởng tới quá trình lập dự toán NSNN còn hạn chế. Bài viết nhằm tìm hiểu kinh nghiệm về vai trò của KTNN đối với lập dự toán NSNN của một số nước trên thế giới từ đó rút ra bài học đối với KTNN Việt Nam
Từ khóa: Hội đồng nhân dân (HĐND), Kiểm toán nhà nước (KTNN), ngân sách nhà nước (NSNN), ngân sách trung ương (NSTW), Ủy ban nhân dân (UBND)
Tra cứu bài báo