Vận dụng Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 520 mới nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính tại các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam

KT&PT, số 196 (II) tháng 10 năm 2013, tr. 22-31
Tóm tắt: Thủ tục phân tích (TTPT) là một trong các phương pháp, kỹ thuật kiểm toán quan trọng mang tính chất quyết định đối với chất lượng của cuộc kiểm toán. Tuy nhiên, từ trước đến nay, các kiểm toán viên (KTV) tại các công ty kiểm toán áp dụng thủ tục này còn mang tính chất rập khuôn, cứng nhắc, xét đoán dựa trên kinh nghiệm nên không phát huy được hết tác dụng của TTPT trong việc tìm kiếm các gian lận, sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính (BCTC). Do vậy, cùng với sự ra đời của Chuẩn mực Kiểm toán Số 520 mới năm 2012 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, KTV và các công ty kiểm toán phải một lần nữa tìm hiểu để vận dụng trong quá trình thực hiện công việc kiểm toán BCTC nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
Từ khóa: Thủ tục phân tích, Kiểm toán, Kiểm toán báo cáo tài chính
Tra cứu bài báo