Các chỉ số đánh giá thị trường bất động sản và khả năng áp dụng tại Việt Nam

KT&PT, số 196 tháng 10 năm 2013, tr. 55-60
Tóm tắt: Thị trường bất động sản của Việt Nam đang trong quá trình phát triển, những người tham gia thị trường cũng như các nhà quản lý rất khó biết thị trường đang trong tình trạng nào để có thể có được các quyết sách đúng trong quản lý cũng như trong quá trình tham gia giao dịch. Mặc dù Bộ Xây dựng đã đề xuất thử nghiệm xây dựng một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản (BĐS) và yêu cầu 4 đô thị lớn là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ phải công bố chỉ số giá BĐS từ quý 3/2011, nhưng đến nay mới chỉ có Hà Nội công bố được chỉ số giá chung cư, còn nhiều loại BĐS khác vẫn chưa làm được. Một trong những nguyên nhân chính là có nhiều phương pháp xác định chỉ số đánh giá thị trường và chưa có sự thống nhất, việc tính toán đòi hỏi phải có hệ thống số liệu thống kê đầy đủ, trong khi việc thu thập thông tin về các giao dịch bất động sản trên thị trường rất khó khăn, nguồn thông tin thì rất đa dạng, nhưng lại thiếu minh bạch. Bài viết này tập trung thảo luận các loại chỉ số đánh giá thị trường bất động sản và khả năng áp dụng chúng trong điều kiện của Việt Nam.
Từ khóa: Chỉ số giá bất động sản, chỉ số lượng giao dịch bất động sản và chỉ số thị trường bất động sản
Tra cứu bài báo