Triển khai trả lương theo vị trí việc làm đối với công chức- viên chức: Từ lý thuyết đến thực tiễn

KT&PT, số 196 tháng 10 năm 2013, tr. 80-84
Tóm tắt: Bài báo này làm rõ và phân biệt về mặt lý luận các thuật ngữ cần thiết liên quan đến vị trí việc làm, xác định các yếu tố cấu thành vị trí việc làm và nội hàm của vị trí việc làm cũng như của từng yếu tố vị trí việc làm; xác định giá trị của vị trí việc làm, mối tương quan giữa vị trí việc làm và con người trong đó, giữa giá trị của vị trí việc làm với mức lương và trả lương. Bài báo chỉ rõ những bước đi cụ thể cần thiết cũng như những khó khăn, phức tạp trong quá trình triển khai trả lương theo vị trí việc làm tại các cơ quan, tổ chức nhà nước.

Từ khóa: Vị trí việc làm, trả lương theo vị trí việc làm, chức trách, chức danh, công chức
Tra cứu bài báo