Phát triển kinh tế xã hội 2011- 2013: Những vấn đề cơ bản và một số đề xuất

KT&PT, số 196 tháng 10 năm 2013, tr. 3-13
Tóm tắt: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 đã trải qua hơn một nửa chặng đường với không ít những thành công và hạn chế trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều biến động, cơ hội và thuận lợi đan xen với nhiều khó khăn và thách thức. Do vậy, việc phân tích và đánh giá khái quát thực trạng kinh tế Việt Nam gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 có ý nghĩa cấp thiết. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá những nét cơ bản nhất về tình hình phát triển kinh tế của đất nước trong gần 3 năm vừa qua, tập trung vào những nội dung chính sau đây: (i) Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 2011 – 2015; (ii) Một số chỉ số kinh tế vĩ mô cơ bản và nguồn lực tăng trưởng của giai đoạn 2011 – 2013; (iii) Những nguyên nhân cơ bản của các tồn tại hiện nay; (iv) Một số đề xuất cho giai đoạn 2014 - 2015.
Từ khóa: Phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch 5 năm
Tra cứu bài báo