Nông nghiệp Việt Nam: Những thách thức và một số định hướng cho phát triển bền vững

KT&PT, số 196 tháng 10 năm 2013, tr. 28-36
Tóm tắt: Nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam. Hiện nay, nông nghiệp tạo ra sinh kế cho 68,2% dân số, đóng góp 22% GDP và 23% giá trị xuất khẩu của quốc gia. Tuy nhiên, dân số và lao động tăng nhưng quỹ đất cho nông nghịêp tiếp tục giảm, năng lực cạnh tranh của nhiều nông sản còn thấp, đầu tư cho nông nghiệp thấp, chưa thật sự an ninh về lương thực-thực phẩm, chênh lệch giữa các vùng và các nhóm cư dân ngày một tăng, suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu và kéo theo nước biển dâng đang là những thách thức lớn cho phát triển của nông nghiệp nước ta. Để phát triển nền nông nghiệp bền vững, các biện pháp sau đây cần được thực hiện: Quy hoạch nông nghiệp theo thị trường mở, bảo tồn quỹ đất nông nghiệp hơn là chỉ giữ đất lúa; Tăng năng lực cạnh tranh của nông sản thông qua phát triển công nghiệp chế biến nông sản, đầu tư cho nghiên cứu, chuyển giao và phát triển chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu nông sản; Tăng đầu tư công và thu hút mạnh hơn đầu tư của toàn xã hội vào nông nghiệp và nông thôn; Chú trọng an ninh dinh dưỡng cho toàn xã hội thông qua đẩy mạnh sản xuất lương thực- thực phẩm, tăng cường năng lực của người tiêu dùng tiếp cận được lương thực thực phẩm; Đầu tư trọng điểm ở các vùng khó khăn để giảm dần khoảng cách giữa các vùng và các nhóm cư dân; Gắn phát triển nông nghiệp với bảo vệ môi trường qua tăng cường năng lực dự tính dự báo, hạ tầng và nhân lực để ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu.
Từ khóa: Phát triển nông nghiệp bền vững, Thách thức, Định hướng phát triển
Tra cứu bài báo