Phát triển nông nghiệp sạch và bền vững trên thế giới và ở Việt Nam: Thực trạng và một số giải pháp

KT&PT, số 196 tháng 10 năm 2013, tr. 46-54
Tóm tắt: Phát triển nông nghiệp theo hướng sạch và bền vững là một trong những mục tiêu phấn đấu của ngành nông nghiệp Việt Nam. Nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp theo tiêu chuẩn GAP là các phương thức phát triển nông nghiệp sạch, đang được khuyến khích trên thế giới nhằm đảm bảo cung cấp nông sản thực phẩm có chất lượng cao, an toàn cho người tiêu dùng và không gây tổn hại đến môi trường. Ở Việt Nam, diện tích sản xuất nông nghiệp sạch theo GAP và nông nghiệp hữu cơ đến nay mới đạt khoảng 10 nghìn ha, chiếm tỷ trọng không đáng kể trong tổng diện tích nông nghiệp. Để thúc đẩy sự chuyển đổi sang nền nông nghiệp sạch và bền vững, cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như hoàn thiện cơ chế chính sách, hoàn thiện các quy định về kỹ thuật, tăng cường theo dõi giám sát thực hiện, tuyên truyền tập huấn chuyển giao kiến thức cho nông dân, xây dựng các mô hình trình diễn về chuỗi cung ứng nông sản an toàn.
Từ khóa: Phát triển bền vững, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, thực hành nông nghiệp tốt, GAP, VietGAP
Tra cứu bài báo