Hoàn thiện quy định về quyền tác giả tại các trường đại học ở Việt Nam

KT&PT, số 197 (II) tháng 11 năm 2013, tr. 57-66
Tóm tắt: Môi trường đại học, cao đẳng chính là nơi sản sinh ra các tác phẩm được bảo hộ theo quy định của pháp luật về quyền tác giả và cũng chính là nơi có hoạt động sử dụng tác phẩm phong phú nhất. Các giáo trình, sách tham khảo, các công trình nghiên cứu khoa học, các luận án tiến sĩ, luận văn thạc sỹ... trong trường đại học là những tài sản quan trọng trong sự nghiệp đào tạo của nhà trường và ứng dụng cho xã hội. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên này chưa nhận được sự quan tâm thích đáng nên vẫn bị khai thác một cách tự nhiên dẫn đến nhiều tranh chấp trong thời gian gần đây. Bài viết này phân tích thực trạng quản lý quyền tác giả và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy chế pháp lý về quyền tác giả tại các trường đại học ở Việt Nam.
Từ khóa: Quản lý quyền tác giả; quyền tác giả; trường đại học
Tra cứu bài báo