Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật về quyền tác giả ở Việt Nam

KT&PT, số 197 (II) tháng 11 năm 2013, tr. 25-32
Tóm tắt: Hiện nay, hầu hết các quan hệ xã hội về quyền tác giả ở nước ta đã được điều chỉnh bởi các văn bản quy phạm pháp luật về quyền tác giả, về cơ bản phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, tạo tiền đề cho sự hội nhập. Tuy nhiên, kết quả của quá trình bảo hộ và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam chưa được như kỳ vọng. Tình trạng xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan còn diễn ra ờ hầu hết các lĩnh vực, từ báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình, sân khấu, âm nhạc, điện ảnh, nghệ thuật tạo hình, kiến trúc đến chương trình máy tính. Trong môi trường kỹ thuật số, sản phẩm ghi âm ghi hình, tín hiệu vệ tinh, chương trình máy tính, xuất bản là các khu vực bị xâm hại nghiêm trọng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, trong đó có nguyên nhân chủ quan thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước. Bài báo đưa ra một nhóm đề xuất có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn về lĩnh vực sở hữu trí tuệ ở Việt Nam.
Từ khóa: Pháp luật; Quản lý nhà nước, quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ
Tra cứu bài báo