Một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp cho thanh niên vùng có đất bị thu hồi trên địa bàn Hà Nội

KT&PT, số 197 (II) tháng 11 năm 2013, tr. 82-89
Tóm tắt: Bài viết khái quát những hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp cho thanh niên vùng có đất bị thu hồi trên địa bàn Hà Nội hiện nay; trên cơ sở đó đã khuyến nghị một số giải pháp có liên quan đến xác định đối tượng đào tạo và phương thức đào tạo; đa dạng hóa và xã hội hóa hoạt động đào tạo nghề; hỗ trợ  nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở đào tạo; và vấn đề cung cấp thông tin và hoạt động hướng nghiệp cho thanh niên trên địa bàn Thành Phố Hà Nội.
Từ khóa: Hỗ trợ đào tạo,chuyển đổi nghề; thanh niên vùng có đất bị thu hồi; Thành phố Hà Nội
Tra cứu bài báo