Một số vấn đề về phối hợp trong quản lý, khai thác tài nguyên du lịch tại một số khu du lịch chính của tỉnh Ninh Bình

KT&PT, số 197 (II) tháng 11 năm 2013, tr. 67-70
Tóm tắt: Bài viết khái quát thực trạng công tác quản lý, khai thác tài nguyên du lịch tại năm khu du lịch nổi tiếng của tỉnh Ninh Bình; đưa ra bốn nhóm khuyến nghị về tăng cường phối hợp giữa các đơn vị kinh doanh lữ hành và dịch vụ du lịch, giữa các cơ quan quản lý nhà nước, giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các hiệp hội du lịch và hợp tác liên kết vùng trong phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Từ khóa: Phối hợp quản lý khai thác tài nguyên du lịch, Ninh Bình
Tra cứu bài báo