Tố chất cần có của giám đốc doanh nghiệp trong môi trường kinh tế hội nhập và cạnh tranh

KT&PT, số 197 (II) tháng 11 năm 2013, tr. 71-74
Tóm tắt: Trở thành một giám đốc doanh nghiệp là điều không khó nếu mong muốn, nhưng trở thành một giám đốc doanh nghiệp thành công và thành danh lại không dễ. Bỏ tiền ra để thành lập doanh nghiệp và trở thành giám đốc là điều đơn giản mà luật pháp cho phép hiện nay, nhưng để doanh nghiệp tồn tại, phát triển và giàu có bền vững thì không phải giám đốc doanh nghiệp nào cũng làm được; bởi vì, họ cần phải có những kỹ năng quản lý và các tố chất quản lý nhất định, đặc biệt là các tố chất cá nhân ưu việt. Việc nghiên cứu các tố chất trở thành công việc không thể thiếu của mỗi giám đốc doanh nghiệp, để từ đó kiểm tra lại bản thân nếu thiếu hụt, hoặc yếu kém yếu tố nào; phải có cách bổ khuyết, mới có thể lãnh đạo doanh nghiệp thành công.
Từ khóa: Lãnh đạo doanh nghiệp, tố chất thành công
Tra cứu bài báo