Vài góp ý với Dự thảo Hiến pháp 1992 (sửa đổi) về Tòa án nhân dân

KT&PT, số 197 (II) tháng 11 năm 2013, tr. 6-9
Tóm tắt: Tòa án nhân dân là cơ quan tư pháp trong hệ thống bộ máy nhà nước ở Việt Nam, có nhiệm vụ xét xử những vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, kinh tế, hành chính và giải quyết những việc khác theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi chức năng của mình, tòa án có nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; bảo vệ tài sản của Nhà nước; của tập thể; bảo vệ tính mạng, tài sản, tự do, danh dự, nhân phẩm của công dân. Địa vị pháp lý của tòa án nhân dân được quy định tại Chương 10 của Hiến pháp 1992 bao gồm 10 điều từ điều 127 đến 136. Nay, theo Dự thảo Hiến pháp 1992 (sửa đổi) thì Tòa án nhân dân được quy định tại chương 8 từ điều 107 đến điều 111. Qua nghiên cứu dự thảo, có một số vấn đề chúng tôi thấy cần sửa đổi và sẽ trình bày chi tiết trong bài viết.
Từ khóa: Tòa án nhân dân, xét xử, tư pháp
Tra cứu bài báo