Phát triển nguồn nhân lực giảng viên của trường đại học Kinh tế Quốc dân hướng tới mục tiêu trở thành đại học nghiên cứu

KT&PT, số 197 tháng 11 năm 2013, tr. 8-19
Tóm tắt: Bài viết khái quát một số nội dung lý thuyết liên quan đến mô hình đại học nghiên cứu và thông qua phân tích kết quả khảo sát 691 giảng viên của Trường Đại học KTQD để đưa ra các khuyến nghị đổi mới chính sách phát triển nguồn nhân lực giảng viên đáp ứng yêu cầu phát triển Đại học Kinh tế Quốc dân thành đại học định hướng nghiên cứu trong tương lai.
Từ khóa: Đại học nghiên cứu, nguồn nhân lực giảng viên
Tra cứu bài báo