Quản trị đại học là một nội dung cơ bản để thực hiện quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam thời kỳ hội nhập

KT&PT, số 197 tháng 11 năm 2013, tr. 3-7
Tóm tắt: Gần 30 năm đổi mới từ năm 1986 đến nay, nền giáo dục nước nhà đã đạt được những thành tựu quan trọng. Để đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, Quốc hội khóa XIII đã ban hành luật giáo dục Đại học. Để sớm đưa Luật giáo dục đại học vào cuộc sống, bài viết này bài viết này, tập trung nêu lên một số nội dung quản trị đại học trong các trường công lập đang chiếm đa số trong hệ thống cơ sở đại học, nhằm thực hiện quyền tự chủ đại học mà hiện tại các cơ sở giáo dục đại học đang gặp khó khăn trên con đường phát triển.
Từ khóa: Quản trị đại học,giáo dục đại học
Tra cứu bài báo