Vai trò của bộ môn trong hợp tác nghiên cứu khoa học: Thực tiễn tại trường đại học Kinh tế Quốc dân

KT&PT, số 197 tháng 11 năm 2013, tr. 20-26
Tóm tắt: Bài viết bàn về vai trò của bộ môn trong hợp tác nghiên cứu khoa học tại các trường đại học với ví dụ thực tiễn từ đại học Kinh tế Quốc dân. Trên cơ sở tổng quan các công trình trước đây về hợp tác nghiên cứu khoa học trong các trường đại học trên thế giới cùng với phân tích thực trạng vai trò của bộ môn trong hợp tác nghiên cứu tại đại học Kinh tế Quốc dân và các nguyên nhân dẫn đến những yếu kém, tồn tại hiện nay, bài viết đã đưa ra một số giải pháp đề xuất đối với nhà trường nhằm nâng cao vai trò chủ động, sáng tạo của các bộ môn trong hợp tác nghiên cứu khoa học. Đồng thời, bài viết cũng đưa ra các gợi ý đối với các trường đại học khác ở Việt Nam, đặc biệt là các trường đang phấn đấu trở thành đại học định hướng nghiên cứu.
Từ khóa: Bộ môn, hợp tác nghiên cứu Khoa học
Tra cứu bài báo