Logistics- Một hình thức dịch vụ cần được đẩy mạnh ở Việt Nam

KT&PT, số 197 tháng 11 năm 2013, tr. 67-72
Tóm tắt: Logistics có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nên lợi thế cạnh tranh của các quốc gia. Năm 1997, Việt Nam mới có văn bản pháp luật đầu tiên định nghĩa hoạt động này tại Luật Thương mại. Tuy nhiên hoạt động này vẫn chưa được các doanh nghiệp trong nước khai thác hết tiềm năng; chưa có sự chuẩn bị tốt về tiềm lực, nhân lực và kinh nghiệm. Mấy năm gần đây, thị trường logistics đã có bước phát triển nhanh với hơn 900 doanh nghiệp đang hoạt động, đã có nhiều khởi sắc và kỳ vọng. Bài viết tập trung phân tích những tiềm năng, dẫn chứng những khởi sắc và gợi ý một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động này ở Việt Nam.
Từ khóa: Logistics, Luật Thương mại, Hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam (VIFFAS), chuỗi giá trị gia tăng
Tra cứu bài báo