Sự tác động của nhận biết thương hiệu đến chất lượng cảm nhận, yêu thích thương hiệu và dự định mua: Khảo sát tại thị trường máy tính xách tay tại Việt Nam

KT&PT, số 197 tháng 11 năm 2013, tr. 44-50
Tóm tắt: Bài viết với mục tiêu nghiên cứu mô hình cấu trúc tuyến tính giữa nhận biết thương hiệu (BAW), chất lượng cảm nhận (PQ), yêu thích thương hiệu (BP) và dự định mua (PI). Mẫu được thu thập từ 329 khách hàng là chủ sở hữu các loại máy tính xách tay tại thị trường Việt Nam. Kết quả chỉ ra rằng: (1) nhận biết thương hiệu có sự tác động trực tiếp, tích cực đến chất lượng cảm nhận, yêu thích thương hiệu và dự định mua; (2) chất lượng cảm nhận có sự tác động trực tiếp, tích cực đến yêu thích thương hiệu và dự định mua; (3) yêu thích thương hiệu cũng có sự tác động thuận chiều và trực tiếp đến dự định mua. Dựa vào kết quả nghiên cứu, tác giả gợi ý một số hàm ý chính sách cho các nhà sản xuất và kinh doanh máy tính xách tay tại thị trường Việt Nam.
Từ khóa: Nhận biết thương hiệu, chất lượng cảm nhận, yêu thích thương hiệu, dự định mua
Tra cứu bài báo