Tác động của hiệu quả truyền thông lên lời nói truyền miệng- Nghiên cứu trường hợp khách hàng là thuê bao điện thoại di động

KT&PT, số 197 tháng 11 năm 2013, tr. 58-66
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích khám phá và đo lường hiệu quả hoạt động truyền thông mà doanh nghiệp thông tin di động triển khai có ảnh hưởng như thế nào lên truyền thông truyền miệng. Thuê bao của các mạng thông tin di động là những khách thể điều tra trong chương trình nghiên cứu. Có 257 phiếu điều tra hợp lệ đã được xử lý. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự hài lòng về truyền thông qua bán hàng cá nhân và sự hài lòng về truyền thông tương tác có tác động trực tiếp và cùng chiều lên truyền thông truyền miệng. Trong đó, truyền thông tương tác có ảnh hưởng lên truyền thông truyền miệng mạnh hơn so với nhân tố còn lại. Nghiên cứu cũng cho thấy sự hài lòng về truyền thông đại chúng có ảnh huởng không đáng kể lên truyền thông truyền miệng.
Từ khóa: Truyền thông truyền miệng; truyền thông qua bán hàng cá nhân; truyền thông đại chúng; truyền thông tương tác
Tra cứu bài báo