Thách thức quản trị và marketing trong xây dựng thương hiệu tập thể dựa trên xuất xứ đối với sản phẩm nông nghiệp

KT&PT, số 197 tháng 11 năm 2013, tr. 51-57
Tóm tắt: Xuất xứ địa lý được xem như một thương hiệu gắn cho sản phẩm nhằm tạo sự khác biệt. Đây cũng chính là thương hiệu tập thể vì được sở hữu và sử dụng chung bởi nhiều nhà sản xuất. Xây dựng thương hiệu tập thể, xét về mặt lí thuyết và phương pháp luận, phức tạp hơn nhiều so với xây dựng thương hiệu đơn lẻ (được sở hữu và sử dụng bởi một nhà sản xuất). Các nhà quản trị thương hiệu cần nắm vững những thách thức liên quan đến việc xây dựng thương hiệu xuất xứ dựa trên góc độ tiếp cận tập thể để có chiến lược thương hiệu tương thích. Bài báo xem xét những thách thức quản trị và marketing trong xây dựng thương hiệu tập thể cho sản phẩm nông nghiệp nói chung. Từ đó, nghiên cứu mở ra định hướng cho các nghiên cứu thực tiễn trong xây dựng thương hiệu xuất xứ cho sản phẩm nông nghiệp ở các vùng địa lí cụ thể.
Từ khóa: Xây dựng thương hiệu tập thể; xây dựng thương hiệu xuất xứ; nơi xuất xứ; chỉ dẫn địa lí; sản phẩm nông nghiệp
Tra cứu bài báo