Xác định nhu cầu để định hướng đào tạo lao động giúp việc gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội

KT&PT, số 197 tháng 11 năm 2013, tr. 73-80
Tóm tắt: Nội dung bài viết này giới thiệu kết quả điều tra về nhu cầu sử dụng lao động giúp việc gia đình của hơn 1000 người Việt Nam và nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội, cũng như thực trạng đào tạo lao động giúp việc tại các trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm. Đây là một trong những nghiên cứu tiên phong nhằm bổ sung cơ sở dữ liệu về chủ đề này tại thị trường Việt Nam, theo khuyến cáo của Tổ chức Lao động quốc tế. Đồng thời, với phương pháp phỏng vấn sâu và điều tra bảng hỏi, nhóm nghiên cứu đã phát hiện nhiều điểm mới về nhu cầu thực sự và khả năng chi trả của 2 nhóm đối tượng người Việt Nam và người nước ngoài đối với hoạt động đào tạo lao động giúp việc gia đình, làm định hướng cho việc tổ chức thực hiện và ban hành các chính sách liên quan.
Từ khóa: Giúp việc gia đình, kĩ năng giúp việc gia đình, đào tạo
Tra cứu bài báo