Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 2011-2013: Thực trạng và khuyến nghị

KT&PT, số 197 tháng 11 năm 2013, tr. 27-35
Tóm tắt: Từ năm 2011 đến giữa 2013, là nửa chặng đường có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020. Bài viết này tổng quát về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ năm 2011 đến giữa năm 2013, từ đó đưa ra những khuyến nghị để góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra và phát triển bền vững hoạt động xuất nhập khẩu năm 2013 và những năm tiếp theo.
Từ khóa: Xuất nhập khẩu, kinh tế Việt Nam năm 2011- 2012, triển vọng xuất nhập khẩu 2013
Tra cứu bài báo