Mười sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật năm 2013

KT&PT, số 198 tháng 12 năm 2013, tr. 3-14
Tóm tắt: Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII (11/2012) đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 với mục tiêu tổng quát là: “Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô; lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012. Đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội…”. Trong bối cảnh tiếp tục phải đương đầu với muôn vàn khó khăn ở trong nước và ngoài nước, những mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế năm 2013 đã đạt được với những mức độ khác nhau. Việc đánh giá khách quan thực trạng, khẳng định những kết quả và xu hướng tích cực, nhận diện rõ những khó khăn thách thức là cơ sở để đề ra mục tiêu và các giải pháp đưa đất nước phát triển theo hướng có hiệu quả và bền vững trong những năm tiếp theo.

Trên cơ sở theo dõi diễn biến kinh tế trong năm, chúng tôi lựa chọn 10 sự kiện kinh tế Việt Nam được coi là nổi bật của năm 2013. Do chưa có số liệu báo cáo thống kê chính thức của cả năm, một số sự kiện được minh hoạ bằng số liệu dự báo kết quả năm 2013. Điều này không làm ảnh hưởng đến tính chất của mỗi sự kiện được lựa chọn.
Từ khóa: Hiến pháp; tăng trưởng; lạm phát; bội chi; bất động sản; tham nhũng; tái cơ cấu kinh tế; thiên tai và nhân tai.
Tra cứu bài báo