Thời cơ của cải cách mạnh mẽ: Mấy vấn đề kinh tế Việt Nam 2013 và triển vọng 2014

KT&PT, số 198 tháng 12 năm 2013, tr. 15-24
Tóm tắt: Năm 2013, Việt Nam đã đạt một số thành tựu như kiềm chế lạm phát, tăng xuất khẩu, FDI và khôi phục tăng trưởng trong điều kiện khó khăn mấy năm liên tiếp, đưa đất nước từng bước lấy lại đà tăng trưởng trong khó khăn chung ở trong và ngoài nước. Trong năm 2014, tình hình tiếp tục có khó khăn, nhưng đây lại là thời cơ để tiến hành tái cơ cấu nền kinh tế, hướng đến tăng trưởng bền vững. Bài viết cũng nêu 5 giải pháp cụ thể về tái cơ cấu kinh tế trong thời gian tới.
Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, lạm phát, tái cơ cấu kinh tế và cải cách
Tra cứu bài báo