Tình hình đầu tư phát triển của Việt Nam năm 2013 và một số giải pháp cho năm 2014

KT&PT, số 198 tháng 12 năm 2013, tr. 25-31
Tóm tắt: Năm 2013 là năm bản lề trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2011-2015. Kết quả và hiệu quả đầu tư phát triển của năm 2013 và của giai đoạn 2011-2013 có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định yêu cầu và các giải pháp cho năm 2014 cũng như phần còn lại của kế hoạch 2011-2015. Bài viết tập trung đánh giá thực trạng hoạt động đầu tư phát triển của Việt Nam năm 2013 và đề xuất các giải pháp cho năm 2014. Trong đó, 2 giải pháp cần đặc biệt quan tâm là tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư và thực thi các chính sách huy động tổng lực các nguồn cho đầu tư phát triển. Tác giả phân tích và đánh giá tình hình đầu tư phát triển 2013 là dựa trên hai tài liệu: 1) Quyết định số 339/QĐ-TTG ngày 19/02/2013 về quan điểm và định hướng tái cấu trúc đầu tư của Việt Nam và 2) Nghị quyết số 31/2012/QH13 ngày 8/ 11/2013 về đầu tư phát triển đặt ra năm 2013.
Từ khóa: Đầu tư phát triển, hiệu quả đầu tư, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, đầu tư trực tiếp nước ngoài, cơ chế và chính sách đầu tư.
Tra cứu bài báo