Đánh giá kế hoạch ngành y tế bằng công cụ JANS và khả năng vận dụng trong đổi mới kế hoạch ngành ở Việt Nam

KT&PT, số 198 tháng 12 năm 2013, tr. 45-51
Tóm tắt: JANS là bộ công cụ dùng để đánh giá chất lượng các bản kế hoạch trung và dài hạn của ngành y tế quốc gia do tổ chức IHP+ xây dựng và triển khai ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Trên cơ sở JANS, nhóm nghiên cứu đã đơn giản hóa và điều chỉnh thành một bộ công cụ mới được gọi là JANS cải tiến để đưa vào đánh giá kế hoạch hàng năm ngành y tế tuyến tỉnh. Bộ công cụ này đã được vận dụng thí điểm để đánh giá kế hoạch y tế của ba tỉnh Bắc Ninh, Thanh Hóa và Yên Bái. Kết quả đánh giá đã bộc lộ những hạn chế cơ bản trong công tác lập kế hoạch ngành ở Việt Nam hiện nay như: thiếu thông tin, chưa toàn diện, chưa quan tâm đến hoạt động theo dõi đánh giá, thực tế lập kế hoạch và ngân sách chưa tạo thuận lợi cho việc gắn kết giữa kế hoạch và ngân sách theo kết quả. Tác dụng của JANS đã được khẳng định và cần được nhân rộng sang các ngành, lĩnh vực khác. Muốn vậy, cần hoàn thiện bộ công cụ, tài liệu hướng dẫn, tạo dựng sự ủng hộ chính trị và phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý các cấp.
Từ khóa: JANS, JANS cải tiến, đổi mới kế hoạch, kế hoạch phát triển ngành
Tra cứu bài báo