Điều tiết lãi suất và tác động của trần lãi suất huy động lên hệ thống ngân hàng Việt Nam

KT&PT, số 198 tháng 12 năm 2013, tr. 38-44
Tóm tắt: Bài báo này xem xét ảnh hưởng của việc điều tiết và không điều tiết lãi suất huy động lên sự phát triển kinh tế và đặc biệt là lên hệ thống ngân hàng Việt Nam. Bài báo tập trung phân tích ảnh hưởng của trần lãi suất huy động lên hệ thống ngân hàng. Sử dụng mô hình kinh tế lượng, phân tích định lượng và định tính, tác giả chỉ ra rằng trần lãi suất huy động có thể là một công cụ tiềm ẩn để hạn chế rủi ro ngân hàng Việt Nam. Tuy nhiên, nó cũng làm giảm hiệu quả của chính sách tiền tệ và bị lách luật dưới nhiều hình thức khác nhau bởi các ngân hàng thương mại. Bài nghiên cứu này chỉ ra rằng các công cụ hành chính có thể được sử dụng tạm thời trong thời gian ngắn, tuy nhiên, nên được tự do trong dài hạn khi thị trường đạt ngưỡng ổn định.
Từ khóa: Cạnh tranh phi giá, chính sách tiền tệ, điều tiết lãi suất, trần lãi suất huy động
Tra cứu bài báo