Lượng giá các lợi ích của ứng dựng biogas trong xử lý chất thải chăn nuôi tại Bình Lục, Hà Nam

KT&PT, số 198 tháng 12 năm 2013, tr. 71-79
Tóm tắt: Ứng dụng hầm biogas trong xử lý chất thải chăn nuôi là một giải pháp hữu hiệu trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành chăn nuôi - một ngành đang phát thải một lượng lớn khí nhà kính (KNK). Bài viết lượng giá các lợi ích của việc xây dựng hầm biogas mang lại tại 2 xã Ngọc Lũ, An Nội thuộc huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam với các lợi ích gồm: tiết kiệm chi phí tiêu thụ năng lượng, doanh thu tiềm năng từ việc bán chứng chỉ giảm phát thải KNK, tiết kiệm chi phí mua phân bón, tiết kiệm chi phí sức khỏe. Kết quả nghiên cứu cho thấy lợi ích của một hầm biogas là 7.126 nghìn đồng/năm. Kết quả nghiên cứu cung cấp thông tin có giá trị cho công tác hoạch định chính sách về biến đổi khí hậu cũng như phát triển nông thôn mới, góp phần phát triển bền vững.
Từ khóa: Lợi ích, biogas, xử lý chất thải chăn nuôi, giảm khí nhà kính
Tra cứu bài báo