Lý thuyết người đại diện, lý thuyết trò chơi và bài toán người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp

KT&PT, số 198 tháng 12 năm 2013, tr. 52-59
Tóm tắt: Các doanh nghiệp có vốn nhà nước đóng vai trò hết sức quan trọng trong nền  kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, qua thực tế nhiều doanh nghiệp có vốn nhà nước hoạt động sản xuất kinh doanh với hiệu quả thấp, thất thoát tài sản một câu hỏi đặt ra là trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước, trách nhiệm của người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp như thế nào? Rất khó tìm được câu trả lời đặc biệt là xác định  trách nhiệm của cá nhân. Vì vậy cần thiết phải giải quyết bài toán người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Do sự không đối xứng, không hoàn hảo về thông tin giữa người ủy quyền và người đại diện, việc tồn tại chi phí người đại diện là tất yếu. Dựa trên những kết luận của Lý thuyết người đại diện và Lý thuyết trò chơi, bài báo đưa ra những đề xuất ban đầu có tính nguyên tắc nhằm giảm bớt chi phí người đại diện và có thể xác định được trách nhiệm của cá nhân người đại diện vốn nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước có rất nhiều nội dung phải triển khai, song chắc chắn một nội dung quan trọng cần phải được giải quyết đó là lựa chọn người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Từ khóa: Lý thuyết người đại diện, Lý thuyết trò chơi, Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Tra cứu bài báo