Số nhân chi tiêu của nền kinh tế Việt Nam

KT&PT, số 198 tháng 12 năm 2013, tr. 32-37
Tóm tắt: Nền kinh tế thế giới sau giai đoạn khủng hoảng 2007- 2009 cho đến nay vẫn chưa có tín hiệu phục hồi chắc chắn. Chính phủ các nước vẫn đang tiếp tục can thiệp để hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng. Bài viết này trình bày việc xác định độ lớn của số nhân chi tiêu của nền kinh tế Việt Nam. Trên cơ sở kết quả ước lượng được về các hàm tiêu dùng, hàm đầu tư, hàm nhập khẩu và hàm thuế dựa trên cơ sở số liệu thu thập được từ Tổng cục Thống kê và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tác giả đã xác định được số nhân chi tiêu của nền kinh tế Việt Nam là 3,29. Với số nhân chi tiêu này, bài viết cho rằng để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế là 5,5% và tỷ lệ lạm phát dự kiến là 7% trong năm 2013, Chính phủ cần phải tăng chi tiêu khoảng 110 nghìn tỷ đồng so với năm 2012 (tăng 13,5%) và sẽ vượt dự toán năm 2013 là khoảng 9,7%.
Từ khóa: Hàm đầu tư, hàm nhập khẩu, hàm tiêu dùng, hàm thuế, số nhân chi tiêu, chi tiêu chính phủ
Tra cứu bài báo