Đánh giá khả thi về việc trợ cấp tiền mặt cho nhóm người cao tuổi nghèo và dễ tổn thương nhất Việt Nam

KT&PT, số 198 (II) tháng 12 năm 2013, tr. 22-30
Tóm tắt: Bài viết này áp dụng phương pháp mô phỏng vi mô với số liệu hộ gia đình (Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2010 - VHLSS 2010) để đánh giá xem việc trợ cấp tiền mặt có tác động thế nào đến việc giảm nghèo cho người cao tuổi. Kết quả cho thấy dù đối tượng thụ hưởng là nhóm người cao tuổi nào đi nữa thì việc trợ cấp tiền mặt đều sẽ giảm nghèo cho họ, nhưng sẽ ở các mức độ khác nhau. Bài viết cũng cho thấy hỗ trợ tiền mặt sẽ giảm bất bình đẳng chi tiêu do hệ số Gini cho toàn bộ dân số nói chung và cho người cao tuổi nói riêng đều giảm xuống khi chính sách hỗ trợ tiền mặt được thực hiện. Việc mô phỏng chi phí cho hệ thống với nhiều nhóm người cao tuổi khác nhau, bài viết cho thấy mức chi cho hệ thống này ở Việt Nam khá tương đồng với nhiều nước phát triển khác.
Từ khóa: Già hóa, trợ cấp tiền mặt, mô phỏng vi mô, nghèo, Việt Nam
Tra cứu bài báo