Hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam thời gian qua và một số khuyến nghị

KT&PT, số 198 (II) tháng 12 năm 2013, tr. 74-81
Tóm tắt: Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, ngành bảo hiểm Việt Nam cũng đang trên đà trở thành một ngành kinh tế vững mạnh, đóng vai trò đảm bảo sự ổn định của nền sản xuất xã hội và trở thành một kênh huy động vốn lớn cho nền kinh tế. Mặc dù với quy mô đầu tư khá lớn, song hiệu quả hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam hiện nay được đánh giá là chưa cao, lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng của một tổ chức đầu tư có mức độ chuyên môn hoá, chuyên nghiệp hoá cao. Bài viết này sẽ tập trung phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam trong những năm gần đây để từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này trong tương lai.
Từ khóa: Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm, Hiệu quả hoạt động đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam
Tra cứu bài báo