Kiểm tra, giám sát hoạt động doanh nghiệp FDI trên địa bàn Hà Nội- Thực trạng và khuyến nghị

KT&PT, số 198 (II) tháng 12 năm 2013, tr. 31-34
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến những vấn đề về kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp FDI, trong đó đưa ra những đề xuất cụ thể về đổi mới công tác xây dựng pháp luật doanh nghiệp; đổi mới mô hình giám sát doanh nghiệp sau đăng ký thành lập; và nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau cấp giấy chứng nhận đầu tư.
Từ khóa: Kiểm tra, giám sát; xây dựng pháp luật doanh nghiệp; mô hình giám sát doanh nghiệp sau thành lập; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước
Tra cứu bài báo