Lao động và công tác đào tạo nghề tại các khu công nghiệp Nghệ An

KT&PT, số 198 (II) tháng 12 năm 2013, tr. 92-99
Tóm tắt: Cũng như tất cả các tỉnh thành trong cả nước, lao động và công tác đào tạo nghề cho lao động tại các khu công nghiệp là vấn đề hết sức cần thiết nhằm giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác lao động và đào tạo nghề cho người lao động vẫn còn nhiều bất cập nảy sinh. Với những thông tin thu thập được từ các nguồn và bằng các phương pháp khác nhau, bài viết đề cập đến lao động và công tác đào tạo nghề tại các khu công nghiệp Nghệ An đã mang lại những tác động tích cực góp phần nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo nghề cho người lao động đáp ứng với yêu cầu của doanh nghiệp, tránh lãng phí nguồn lực, qua đó giải quyết đáng kể công ăn việc làm cho một bộ phận lao động bị thu hồi đất mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội.
Từ khóa: Công tác, đào tạo nghề, khu công nghiệp
Tra cứu bài báo