Mô hình cấu trúc cho sự thành công của dự án hệ thống thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh

KT&PT, số 198 (II) tháng 12 năm 2013, tr. 108-117
Tóm tắt: Công nghệ thông tin đang được xem là phương thức phát triển mới ở Việt Nam và trên thế giới. Mặc dù, có rất nhiều nghiên cứu về những yếu tố tác động đến sự thành công của các dự án hệ thống thông tin ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng chưa có nhiều nghiên cứu cho các dự án tại Việt Nam. Nghiên cứu này đề xuất mô hình cấu trúc cho sự thành công của dự án hệ thống thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh. Các mối quan hệ trong mô hình nghiên cứu được phân tích bằng kỹ thuật mô hình cấu trúc tuyến tính - SEM (Structural Equation Modeling). Trong đó, các yếu tố sự trao đổi và phối hợp, phân tích hệ thống thông tin, năng lực đội dự án và khả năng xử lý sự cố có mối quan hệ qua lại lẫn nhau và có tác động đến các yếu tố khả năng quyết định và mục tiêu của dự án; các yếu tố khả năng quyết định và mục tiêu dự án có tác động đến thành quả của dự án hệ thống thông tin.
Từ khóa: Dự án, hệ thống thông tin, mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM), những yếu tố thành công
Tra cứu bài báo