Mô hình tác động của các yếu tố văn hóa tổ chức đến việc triển khai các công cụ quản lý chất lượng

KT&PT, số 198 (II) tháng 12 năm 2013, tr. 15-21
Tóm tắt: Quản lý chất lượng (QLCL) từ lâu đã được coi như là một phần trong chiến lược của các công ty trong việc cải thiện hiệu suất. Mặc dù có bằng chứng về mối tương quan tích cực giữa quản lý chất lượng và hiệu suất của công ty, thì vẫn còn các trường hợp không thành công với các cải tiến ​​chất lượng và chất lượng không bền vững tồn tại khá nhiều. Trong số các yếu tố quan trọng có tác động đến chất lượng thì văn hoá tổ chức (VHTC) sẽ được xem xét nghiên cứu trong bài viết này. Nghiên cứu này nhằm mục đích trình bày một mô hình lý thuyết về mối quan hệ giữa văn hóa tổ chức và các kỹ thuật trong quản lý chất lượng. Dựa trên các nghiên cứu lý thuyết, các giả thuyết sẽ được phát triển để xác định những kỹ thuật quản lý chất lượng phù hợp với từng yếu tố của văn hóa doanh nghiệp. Cuối cùng tác giả đưa ra một mô hình đề xuất về tác động của VHTC tới các hoạt động QLCL. Nghiên cứu thực nghiệm trong tương lai sẽ được thực hiện để cung cấp thêm bằng chứng về mối quan hệ giữa VHTC và các kỹ thuật QLCL và cũng để điều tra tác động của mối quan hệ này trên thực hiện các công ty.
Từ khóa: Quản lý chất lượng, văn hóa tổ chức
Tra cứu bài báo