Phân tích áp lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế

KT&PT, số 198 (II) tháng 12 năm 2013, tr. 42-47
Tóm tắt: Bài viết này dựa trên mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Micheal Porter để phân tích áp lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hiện tại. Dựa trên những lực lượng cạnh tranh tác giả phân tích những điểm mạnh và yếu của các ngân hàng thương mại Việt Nam để từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp các ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trong giai đoạn hội nhập kinh tế thế giới.
Từ khóa: Cạnh tranh; lực lượng cạnh tranh; ngân hàng thương mại
Tra cứu bài báo