Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp may tỉnh Tiền Giang

KT&PT, số 198 (II) tháng 12 năm 2013, tr. 82-91
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp (DN) may tỉnh Tiền Giang. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định tính (kĩ thuật thảo luận nhóm tập trung) và nghiên cứu định lượng (sử dụng phương pháp phân tích Cronbach alpha, nhân tố khám phá (EFA), hồi quy đa biến và kiểm định các giả thuyết).

Quá trình phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hồi quy và kiểm định các giả thuyết cho thấy phát triển nguồn nhân lực DN may Tiền Giang phụ thuộc vào 7 nhân tố với mức độ giải thích của mô hình – hệ số xác định hiệu chỉnh R2 đạt 63,8%: (1) Thu hút - đào tạo lao động doanh nghiệp; (2) Chất lượng lao động; (3) Môi trường làm việc; (4) Duy trì nguồn nhân lực trong doanh nghiệp; (5) Giáo dục đào tạo - pháp luật về lao động; (6) Môi trường kinh tế; và (7) Sự hỗ trợ của Nhà nước. Đây là cơ sở để tác giả đưa ra một số gợi ý kiến nghị nhằm phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp may trong thời gian tới.
Từ khóa: Ảnh hưởng, doanh nghiệp may, lao động, nguồn nhân lực
Tra cứu bài báo