Quản lý nợ công và vai trò của kiểm toán nhà nước

KT&PT, số 198 (II) tháng 12 năm 2013, tr. 3-8
Tóm tắt: Nợ công và quản lý nợ công của Việt Nam hiện nay được xem là một vấn đề quan trọng. Để công tác quản lý nợ công đạt tính kinh tế, hiệu lực hiệu quả, đòi hỏi một công cụ kiểm tra, kiểm soát có chuyên môn và tính độc lập cao. Kiểm toán Nhà nước (KTNN) là cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kiểm tra tài chính nhà nước do Quốc hội thành lập. Việc khẳng định vai trò của KTNN trong quản lý nợ công với tư cách là công cụ thực hiện kiểm tra việc phân bổ và sử dụng vốn vay, tránh những ảnh hưởng làm giảm sút uy tín của Chính phủ trong việc huy động nguồn vốn quốc tế, đảm bảo tính minh bạch trong quản lý và sử dụng các khoản nợ công cũng như tính bền vững của ngân sách nhà nước (NSNN) là điều cần thiết.
Từ khóa: Vai trò của Kiểm toán Nhà nước, công cụ, quản lý nợ công, bền vững của ngân sách nhà nước
Tra cứu bài báo