Quản trị tri thức chiến lược, đổi mới sáng tạo và kết quả kinh doanh: Nghiên cứu thực nghiệm ở các doanh nghiệp Việt Nam

KT&PT, số 198 (II) tháng 12 năm 2013, tr. 55-64
Tóm tắt: Mục tiêu của bài viết là kiểm định mối quan hệ giữa quản trị tri thức chiến lược, đổi mới sáng tạo và kết quả kinh doanh trong điều kiện Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng quản trị tri thức chiến lược có tác động mạnh đến việc năng cao năng lực đổi mới sáng tạo và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy vai trò truyền tải trung gian quan trọng của đổi mới sáng tạo giữa quản trị tri thức chiến lược và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Mặc dù cả hai chiến lược quản trị tri thức mã hoá và quản trị tri thức cá nhân hoá đều có tác động mạnh đến đổi mới sáng tạo và kết quả kinh doanh, nhưng chiến lược quản trị tri thức cá nhân hoá có tác động mạnh hơn.
Từ khóa: Chiến lược quản trị tri thức; Đổi mới sáng tạo; Kết quả kinh doanh; Nghiên cứu thực nghiệm; Việt Nam
Tra cứu bài báo