Sử dụng tiếp cận cạnh tranh không hoàn hảo trong nghiên cứu hệ thống phân phối thực phẩm Việt Nam

KT&PT, số 198 (II) tháng 12 năm 2013, tr. 100-107
Tóm tắt: Cạnh tranh không hoàn hảo ngày càng được chú ý và thừa nhận rộng rãi trong thị trường nông nghiệp. Thị trường thực phẩm nông sản nước ta mang nhiều đặc tính của cạnh tranh không hoàn hảo khi phần lớn người sản xuất là nông dân sản xuất nhỏ, sản phẩm được phân phối qua nhiều trung gian và kênh phân phối khác nhau. Để nghiên cứu hệ thống phân phối thực phẩm Việt Nam, các nhà nghiên cứu đã lựa chọn nhiều cách tiếp cận, tuy vậy, việc sử dụng tiếp cận cạnh tranh không hoàn hảo còn chưa được tiến hành rộng rãi. Bài báo này giới thiệu tiếp cận cạnh tranh không hoàn hảo là công cụ quan trọng để nghiên cứu hệ thống phân phối thực phẩm Việt Nam Bài báo đề xuất các lý luận chính và giả định phù hợp với đặc trưng hệ thống phân phối thực phẩm Việt Nam, làm cơ sở để xây dựng mô hình lý thuyết nhằm phân tích quan hệ cạnh tranh và hành vi thị trường trong hệ thống phân phối sản phẩm.
Từ khóa: Cạnh tranh không hoàn hảo, Hệ thống phân phối thực phẩm, Thị trường nông nghiệp, Mô hình lý thuyết
Tra cứu bài báo