Tác động của lệch neo tham chiếu và hiệu chỉnh lên kết quả dự báo của các chuyên viên phân tích chứng khoán tại Việt Nam

KT&PT, số 198 (II) tháng 12 năm 2013, tr. 35-41
Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, thông qua dữ liệu 661 báo cáo phân tích tại Việt Nam từ năm 2009 đến cuối 2012, chúng tôi đã kiểm chứng được sự tồn tại của lệch lạc neo tham chiếu và hiệu chỉnh ở kết quả dự báo thu nhập trên cổ phiếu (EPS) của các chuyên viên phân tích chứng khoán. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy, lệch lạc neo tham chiếu và hiệu chỉnh có tác động không nhỏ đến tính hiệu quả của Thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn cho thấy sai lệch hành vi này tồn tại ở cả nam lẫn nữ chuyên viên phân tích. Thông qua kết quả của mô hình hồi quy đa biến, chúng tôi đã xác định được mức độ ảnh hưởng của lệch lạc neo tham chiếu và hiệu chỉnh trên các nhóm chuyên viên phân tích khác nhau cũng như theo mốc thời gian dự báo khác nhau.
Từ khóa: Lệch lạc neo tham chiếu, lệch lạc hiệu chỉnh, tài chính hành vi
Tra cứu bài báo