Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hội sở Ngân hàng Bắc Á- Thực trạng và khuyến nghị

KT&PT, số 199 (II) tháng 01 năm 2014, tr. 121-126
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến một số vấn đề liên quan đến phạm vi, quy mô và chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hội sở Ngân hàng Bắc Á Nghệ An (NASB) trong những năm gần đây. Bài viết chỉ ra để tăng tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn vay, tăng mức dư nợ và đảm bảo mức độ an toàn tín dụng NASB cần thực hiện chính sách lãi suất linh hoạt; đa dạng hóa hình thức cấp tín dụng; đa dạng hóa phương thức tiếp cận khách hàng; mở rộng mạng lưới hoạt động; đa dạng hóa các sản phẩm cho vay; áp dụng linh hoạt các hình thức bảo đảm tiền vay; tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý hiện đại vào quản lý hoạt động của NASB để đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Từ khóa: Dư nợ tín dụng, chất lượng tín dung, đảm bảo tiền vay
Tra cứu bài báo