Động lực làm việc của người lao động tại công ty mua bán điện, tập đoàn điện lực Việt Nam

KT&PT, số 199 (II) tháng 01 năm 2014, tr. 89-97
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đo lường và đánh giá động lực làm việc của người lao động, đồng thời phân tích và xác định mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại Công ty Mua bán điện. Từ đó, nghiên cứu đưa ra các khuyến nghị cần thiết và phù hợp để tăng cường động lực cho người lao động tại Công ty Mua bán điện nhằm chuẩn bị các điều kiện tối ưu, đáp ứng yêu cầu của các cấp độ tiếp theo của thị trường điện và hoạt động kinh doanh trong thời gian tới, đặc biệt khi giai đoạn bán buôn cạnh tranh (2015-2022) của lộ trình phát triển thị trường điện đang tới gần.
Từ khóa: Công ty Mua bán điện, Động lực, Tạo động lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tra cứu bài báo