Kết quả hoạt động kinh doanh của các liên doanh quốc tế: Nghiên cứu các liên doanh trong ngành viễn thông tại Lào

KT&PT, số 199 (II) tháng 01 năm 2014, tr. 52-58
Tóm tắt: Trên thế giới, chủ đề nghiên cứu về các liên doanh quốc tế và kết quả hoạt động kinh doanh của những liên doanh này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều học giả cũng như các nhà hoạt động thực tiễn. Bài viết này tập trung nghiên cứu về kết quả hoạt động kinh doanh của các liên doanh quốc tế xét trên một số khía cạnh. Dựa trên cơ sở lý thuyết có liên quan, bài viết đi sâu phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của các liên doanh quốc tế trong ngành viễn thông tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Để phục vụ cho mục tiêu này, các dữ liệu có sẵn từ các nguồn bên trong và bên ngoài liên doanh được thu thập. Kết quả nghiên cứu cho thấy bức tranh đa dạng về kết quả hoạt động của các liên doanh quốc tế. Bài viết cũng đưa ra một số gợi ý cho các liên doanh quốc tế hoạt động tại Lào.
Từ khóa: Liên doanh quốc tế, Kết quả hoạt động kinh doanh, Lào
Tra cứu bài báo