Một số vấn đề lý luận và bài học kinh nghiệm về hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ

KT&PT, số 199 (II) tháng 01 năm 2014, tr. 45-51
Tóm tắt: Nghiên cứu này thảo luận bản chất, mô hình, cơ chế và nội dung chính sách hỗ trợ của chính phủ đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Bài báo chỉ rõ sự khác biệt giữa hỗ trợ và bao cấp. Trên cơ sở phân tích kinh nghiệm của các nước, bài viết chỉ ra 8 bài học cho Việt Nam trong công tác hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển.
Từ khóa: Chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển
Tra cứu bài báo