Phân tích môi trường kinh tế của hộ kinh doanh tại Việt Nam: Nghiên cứu thực trạng tại tỉnh Vĩnh Phúc và Bắc Ninh

KT&PT, số 199 (II) tháng 01 năm 2014, tr. 79-88
Tóm tắt: Môi trường kinh doanh, được hiểu là sự kết hợp giữa môi trường kinh tế và môi trường thể chế chính sách, đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích, đánh giá thành công của các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Sử dụng số liệu điều tra từ cuộc khảo sát điều tra Hộ kinh doanh năm 2012, bài viết phân tích những yếu tố chung về môi trường kinh doanh của hộ kinh doanh tại Việt Nam năm 2012, đồng thời đưa ra các đánh giá cụ thể về môi trường kinh tế tại hai khu vực nông thôn là Vĩnh Phúc và Bắc Ninh, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao môi trường kinh tế cho hộ kinh doanh tại hai khu vực này nói riêng và hộ kinh doanh trên cả nước nói chung trong thời gian tới.
Từ khóa: Hộ kinh doanh, môi trường kinh doanh, môi trường kinh tế
Tra cứu bài báo