Phân tích quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc

KT&PT, số 199 (II) tháng 01 năm 2014, tr. 3-9
Tóm tắt: Bài viết này tập trung phân tích quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc sử dụng hệ số hiển thị lợi thế so sánh và chỉ số tiềm năng thương mại. Các kết quả nghiên cứu có thể được tóm tắt như sau: Một là, mô hình thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc tuân theo lợi thế so sánh của hai quốc gia. Hai là, tỷ trọng xuất khẩu nhóm sản phẩm thô trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đang có xu hướng giảm dần, trong khi tỷ trọng nhóm hàng thâm dụng lao động phổ thông và nhóm hàng thâm dụng nguồn vốn nhân lực đang có xu hướng tăng dần. Ba là, hai quốc gia có tiềm năng thương mại lớn về các sản phẩm thâm dụng công nghệ và sản phẩm thô. Kết quả nghiên cứu cho thấy các biện pháp đẩy mạnh tự do hóa thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc cần được tăng cường hơn nữa để thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai quốc gia.
Từ khóa: Hệ số hiển thị lợi thế so sánh, tiềm năng thương mại, Việt Nam, Hàn Quốc
Tra cứu bài báo