Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách nhà nước ở một số quốc gia và bài học cho Việt Nam

KT&PT, số 199 (II) tháng 01 năm 2014, tr. 40-44
Tóm tắt: Xây dựng cơ bản có vai trò quan trọng đến phát triển kinh tế, xã hội. Nó tạo điều kiện khai thông, phát huy tiềm năng kinh tế của đất nước và có thể làm thay đổi cơ cấu kinh tế của một quốc gia, qua đó thu hút tối đa các nguồn lực cho phát triền kinh tế, xã hội, nhất là trong điều kiện khu vực hóa, toàn cầu hóa hiện nay. Thời gian qua, đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB) ở nước ta chủ yếu bằng vốn ngân sách nhà nước (NSNN) và hiệu quả đầu tư chưa cao. Bài viết này khái quát kinh nghiệm quản lý ĐTXDCB bằng vốn NSNN ở một số quốc gia, qua đó rút ra một số bài học cho Việt Nam để nâng cao hiệu quả ĐTXDCB bằng vốn NSNN trong điều kiện hiện nay.
Từ khóa: Quản lý; Đầu tư xây dựng cơ bản; ngân sách nhà nước
Tra cứu bài báo