Quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động của Philippines và bài học cho Việt Nam

KT&PT, số 199 (II) tháng 01 năm 2014, tr. 59-63
Tóm tắt: Việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài (gọi tắt là xuất khẩu lao động) được coi là ngành kinh tế đối ngoại mang lại nhiều lợi ích kinh tế và xã hội. Mặc dù vậy, công tác quản lý của Nhà nước trong hoạt động xuất khẩu lao động vẫn còn nhiều hạn chế. Nhìn sang các quốc gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất khẩu lao động thì Philippines được xem như một quốc gia có chiến lược cụ thể và rõ ràng mà Việt Nam có thể học tập. Bài viết thông qua việc phân tích thực trạng về xuất khẩu lao động và quản lý xuất khẩu lao động tại Philippines đưa ra một số bài học để cải thiện công tác quản lý xuất khẩu lao động tại Việt Nam.
Từ khóa: Chính sách, Kinh nghiệm Philippines, Quản lý nhà nước, Xuất khẩu lao động
Tra cứu bài báo